Review of materials

FORMULAR RECENZARE(download format pdf)

RECENZAREA MATERIALELOR

            Toate articolele publicare în Revista de etnografie şi folclor Mioriţa sunt recenzate conform sistemului evaluării colegiale (peer review).

            Manuscrisele depuse de autori în format electronic sunt preluate de către redactorul-şef sau de secretarul de redacţie care le trimit specialiştilor în domeniu în vederea demarării procesului de peer-review. Analiza şi recenzarea materialelor de către Colegiul de redacţie al revistei se axează exclusiv pe valoarea ştiinţifică, a clarităţii prezentării şi a cerinţelor de etică ştiinţifică. Procesul de acceptare a articolelor spre publicare exclude orice fel de discriminare bazată pe sex, vârstă, rasă, religie, naţionalitate sau orice alt criteriu discriminatoriu.

Tipul de recenzare desfășurat în cadrul Revistei este cel de double blind peer-review: fiecare articol este recenzat de câte doi referenți care nu cunosc identitatea autorului. Autorii de asemenea nu cunosc identitatea referenților, acestora cerându-li-se să determine dacă informaţiile prezentate în manuscris sunt corecte şi coerente din punct de vedere ştiinţific şi să evalueze calitatea manuscrisului pe baza unui formular specific. Referenţii sunt solicitaţi să comenteze asupra punctelor tari şi a celor slabe ale lucrării. În urma evaluării, referenţii propun:

  • să accepte manuscrisul, cu sau fără modificări;
  • să invite autorii să revizuiască manuscrisul pentru a răspunde comentariilor formulate de referenţi înainte de a lua decizia finală cu privire la publicarea manuscrisului;
  • să respingă manuscrisul, argumentele invocate privind lipsa interesului ştiinţific, lipsa noutăţii, abordarea superficială a subiectului sau probleme majore de redactare.

Referenţii vor trata conţinutul manuscrisului drept confidenţial. Procesul de recenzie va asigura tuturor autorilor şanse egale de publicare a manuscrisului lor. Acceptarea şi programarea pentru publicare a lucrărilor nu va fi împiedicată de criterii adăugate ulterior sau de proceduri suplimentare care nu erau înscrise iniţial în procesul de recenzie. Materialele nepublicate nu vor fi utilizate în niciun caz de către editor, recenzenţi sau redactori în scopuri personale sau în orice alt scop.

Dacă doar o recenzie este negativă, la decizia redactorului-şef este transmis unei a treia recenzare.

După parcurgerea acestor etape se va lua o decizie cu privire la publicare, iar autorii vor fi înştiinţaţi prin e-mail.

REVIEW OF MATERIALS

All articles published in the Journal of Ethnography and Folklore Mioriţa are reviewed according to the peer review system

The manuscripts submitted by the authors in electronic format are received by the editor-in-chief or by the editorial secretary, who send them to the specialists in the field in order to start the peer-review process. The analysis and review of the materials by the Editorial Board of the journal focuses exclusively on the scientific value, the clarity of the presentation and the requirements of scientific ethics. The process of accepting articles for publication excludes any discrimination based on sex, age, race, religion, nationality, or any other discriminatory criteria.

The type of review carried out within the Journal is the double blind peer-review one: each article is reviewed by two reviewers who do not know the identity of the author. Neither do the authors know the identity of the reviewers; the reviewers are required to determine whether the information presented in the manuscript is scientifically correct and coherent and to assess the quality of the manuscript on the basis of a specific form. Reviewers are requested to comment on the strengths and weaknesses of the paper. Following the evaluation, the reviewers propose:

• to accept the manuscript, with or without modifications;

• to invite the authors to revise the manuscript in order to respond to the comments made by the reviewers before making the final decision on the publication of the manuscript;

• to reject the manuscript, the arguments invoked regarding the lack of scientific interest, the lack of novelty, a superficial approach to the subject, or major drafting problems.

The reviewers will treat the contents of the manuscript as confidential. The review process will ensure that all authors have an equal chance of publishing their manuscript. Acceptance and scheduling for the publication of papers will not be hindered by later added criteria or additional procedures that were not originally included in the review process. Under no circumstances will unpublished materials be used by the publisher, reviewers or editors for personal or any other purposes.

If only one review is negative, at the discretion of the editor-in-chief, the paper is sent to a third review. After completing these steps, a decision will be made regarding the publication, and the authors will be notified by e-mail.